Hrvatska lutrija Office Building

Hrvatska lutrija Office Building

Zagreb, 2020

Urbana struktura Novog Zagreba, blizina glavne gradske avenije i izduženost parcele glavne su odrednice lokacije buduće građevine Hrvatske Lutrije. Programom definirana faznost izgradnje svakako je bitna odrednica pri razmišljanju i donošenju odluka u ovom projektantskom zadatku. Osnovna kompozicija mora zadovoljiti prvu fazu, kao uokvirena struktura, ali isto tako u konačnici mora biti kompozitno ujedinjena. Ovim projektom u potpunosti su zadovoljeni i zadani parametri za prvu i drugu fazu kako bi se isti mogli provesti unutar zakonske regulative. Osnovna struktura je volumenski jednostavna, centralno uravnotežena, a čini je solid koji je u svom donjem dijelu ispunjen u punoj dužini kroz četiri etaže, ostalih pet etaža su tlocrtno kraće i postavljene centralno u odnosu na bazu. Objekt nije volumenski rastavljen već predstavlja cjelinu. U konačnici, spojem takva dva volumena formira se slika jedinstva koja je naglašeno razvedena, ne ostavlja dojam punog zida već dinamikom i izmjenom punog i praznog, kontinuirano horizontalnog i točkasto vertikalnog pruža odgovor na zatečenu strukturu novog grada. Bitan element u ovoj odluci predstavlja i buduće sagledavanje i percipiranje ovog objekta. Brza komunikacija uvjetuje segmentni pogled, trenutni doživljaj koji je ostvaren segmentom ukupnog fasadnog platna. U takvim situacijama uvijek se percipira dio punog i dio praznog, naravno nikad u istom omjeru, uvijek drugačiji odnos ritma prozorskih otvora i praznine kao bitnog elelenta ove prostorne strukture. Objekt je izduženog tlocrtnog oblika u smjeru istok zapad, u skladu s dimenzijama zadane parcele. Dvije jednake strukture u obliku obrnutog slova ''T'' mogu funkcionirati samostalno, ali isto tako i spojene čine jedinstvenu cjelinu postavljajući simetričnost, završenu kompoziciju koja pruža različite mogućnosti tumačenja ali i korištenja. Tlocrtno se uspostavlja sistem trotrakta, dvije bočne rubne zone u kojima se nalaze pretežno uredski sadržaji, fleksibilni s različitim slobodnim sistemom podjele. Unutrašnji trakt udomljuje komunikacije, servisne prostore, sastanke i zone odmora uz nužan zračni prostor koji stvara unutrašnji doživljaj i prostornu isprepletenost sadržaja. Na četvrtoj etaži formira se zajednička terasa podjeljena na istočnu i zapadnu. Jedna pripada restoranu, a druga polivalentnoj dvorani. U podzemnim etažama organizirana je garaža sa ukupno 348 PM. Uz garažni prostor ove etaže udomljuju i nužne tehničke prostore. Glavna vertikalna komunikacija smještena je centralno i čine je kapacitetno dimenzionirana dizala sa dvostrukim stubištem. Na rubnim stranama nalazi se još po jedno stubište, koje svojim oblikom stvara dojam predimenzioniranosti, a ne nužnosti.

Hrvatska lutrija Office Building

competition 
2020
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić
Ivan Franić
Zorana Debeljuh
Tajana Derenčinović Jelčić
Sonja Franić
Petar Reić
Josipa Sarić
Simona Sović Štos

Client: Hrvatska lutrija d.o.o.

Gross surface area: 12 923 m2

Site area: 7 661 m2