Dubrava swimming pool

Dubrava swimming pool

Zagreb, 2019

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKI KONCEPT
Lokacija za novi bazen nalazi se u naselju Gornja Dubrava. Parcela predstavlja završetak zelenog klina koji se sa sjevera, od padina ruba Medvednice proteže prema jugu, gradskom tkivu. Uz taj zeleni pojas nalaze se na sjeveru SRC Grana Klaka, sjeverozapadno je škola sa pratećim sportskim terenima, a sjeveroistočno, izvan zatečenog mjerila, hala trgovačkog lanca. Urbana matrica nije kontrolirana, bez jasnog usmjerenja i naglašenih vrijednosti, kako prostornih tako i funkcionalnih.
Dva osnovna elementa zatečene strukture jasno su odredila i utjecala na odluku o urbanističko arhitektonskom konceptu novog bazena:
1. Neposredno okruženje kojeg čine visoki volumen stambenog objekta na zapadu, odmah preko puta Aleje Blaža Jurišića, te nova građevina crkve sa vertikalom tornja uz samu istočnu granicu parcele. Između ta dva objekta treba smjestiti novi volumen koji vjerojatno svojim dimenzijama nadilazi oba zatečena. Uspostaviti jasan, nenametljiv dijalog izgleda nemoguće u ovom urbanizmu razbacanih mjerila.
2. Postojeća planska regulativa jasno i nedvosmisleno postavlja pravilo za buduću izgradnju. Definirana je izgrađenost parcele od 40 %. U takvu tlocrtnu markicu nemoguće je organizirati bazenske dvorane sa pripadajućim svlačionicama u jednom nivou. Korištenje bazena na normalan i uobičajen način nije moguće ako su svlačionice odvojene cijelom etažom od bazena. Vertikalna komunikacija, stubama i dizalom u mokroj zoni je skoro nedopustiva pogotovo kod bazena koji ima sportske karakteristike; on treba biti usmjeren stroj za plivanje.
Analizom programa, budućih funkcionalnih odnosa, a imajući na umu dvije navedene kategorije, (postojeći volumeni i planska regulativa), osnovni sadržaj, svlačionice i bazenske dvorane, smještene su u etaži -1, koja postaje funkcionalno dominantna, prostrana, osvjetljena istočnim i južnim upuštenjem terena. Iznad zemlje, na etaži prizemlja ostaje vidljiva samo lagana, transparentna, čipkasta čelična konstrukcija dvosmjernih rešetkastih K nosača. Ukupna vidljiva, mrežasta struktura je visine 3,5 m, transparentna je djelomično naseljena sjeverna dva rastera, staklenim stijenama određenim ulaznim prostorom sa upravnim sadržajima. Na ovaj način novi objekt je minimaliziran, u odnosu na zatečene volumene, skoro neprimjetan, praznina se zadržava, a prostorni međuodnosi nisu dodatno opterećeni, kontaminirani, već je potenciran miran suživot nove funkcije, dinamične, sportske sa zatečenim vrijednostima. Zona vodene površine uz Aleju Blaža Jurišića distancira krovnu strukturu od svakodnevnog života i nagovještava podzemni sadržaj.
Jedini ispravan i kvalitetan način funkcioniranja zatvorenog bazenskog kompleksa moguće je ostvariti ako se bazen i prateći sanitarni propusnici s garderobama nalaze na istom nivou, bez barijere vertikalne komunikacije koja je još dodatno opterećena mokrim prolazom prema gore i dolje. U skladu s takvom postavkom osnovni sadržaj smješten je u etaži – 1, te je na takav način osigurana tlocrtna površina koja omogućuje kompletnu organizaciju. Vertikalna komunikacija spušta se u zonu predprostora nečistim hodnicima. Jedan vodi prema bazenskom kompleksu, a drugi prema dvorani i njezinim svlačionicama. U garderobnom dijelu osiguran je dovoljan broj ormarića. Garderobe su podjeljene na individualne i dvije skupne, kao što je traženo programom. Sanitarni propusnik, odvojen za muškarce i žene sadrži ispravan broj tuševa i wc kabina, sa nužnim peračem za noge. Također je omogućena veza čistog hodnika dvorane i bazenskog dijela što osigurava jednostavnost korištenja garderoba. Uz zonu bazena između malog i velikog nalazi se prostor za nadzornika sa sobom za prvu pomoć . Uz mali bazen smješten je jedan otvoreni tuš, za malu djecu u slučaju pothlađivanja. Invalidske svlačionice neposredno su uz komunikacijsku vertikalu i sa njima je moguće opslužiti i prostor dvorane. Sauna je na kraju hodnika, s mogučnošću pristupa iz vana. U odvojenom kubusu smještene su prostorije spremišta i dodatan tehnički prostor za sadržaje koji moraju imati kontakt sa vanjskim prostorom (kloriranje). Visine prostora malog i velikog bazena u skladu su sa dimenzijama iz projektnog zadatka te je na taj način optimiziran volumen zraka koji se kondicionira. Na etaži -2 organizirana je kompletna bazenska tehnika, sa svim potrebnim instalaterskim elementima. Ovaj prostor je maksimalno fleksibilan i ostavlja mogućnost različite organizacije kao i eventualnog proširenja, ako se u daljnjoj razradi ukaže potreba. Do ove etaže vodi servisna rampa koja osigurava jednostavnost pristupa vozilima, a uz to sve vertikalne komunikacije vode u ovaj dio objekta, uključujući i dizala. Etaža prizemlja je u potpunosti minimalizirana, otvorena mrežasta struktura ukazuje na podzemne sadržaje. Glavni ulaz je sa sjeverne strane. U ulaznom hallu nalazi se info pult sa zonom sjedenja, te prostor caffe bara. Ugostiteljski sadržaj predstavlja svojevrsni foaje pristupa zoni tribina unutar bazenske dvorane. Dvorana je plivačka, sportsko rekreativna, sa odvojenim ophodima oko malog i velikog bazena.
Odluka smještaja glavne dvorane u etaži -1 osigurala je ispravnost osnovne funkcionalno prostorne organizacije. Sve na jednoj etaži. Naglašena jednostavnost korištenja i povezanost čistih hodnika dvorane i bazena osiguravaju prohodnost sportaša i rekreativaca kroz sve sadržaje uz minimalne zastoje i gubljenje vremena na presvlačenja i preseljavanja garderobe. Također u slučaju timskog korištenja postoji mogućnost podjele grupnih svlačionica u dvije manje i zasebne prostorije za grupe korisnika. Južna i istočna strana terena su projektirane kao zelene padine koje se spuštaju i osiguravaju prirodno svjetlo u bazenskim dvoranama, ali i obrnuto, pogled iz dvorana na ozelenjenu hortikulturno uređenu padinu. Bazenske dvorane namjenjene sportu i rekreaciji unutar gradskih struktura su u pravilu introvertirani prostori. To je i ovdje slučaj.
Bazenske dvorane zbog svoje dimenzije, ali i težine vodene površine predstavljaju zahtjevan konstruktivni podhvat. Sagledavajući strukturu objekta, koncept volumenskih odnosa postavljena su dva sistema nosive konstrukcije. Prvi, sam po sebi razumljiv, je betonski dio ukopanih etaža. Nosivi AB zidovi sa temeljnim pločama predstavljaju čvrstu osnovu, jasnu betonsku jezgru cijelog sklopa. Svi elementi posloženi su da prate osnovu prostornog koncepta. Sigurnost izolacije i kompaktnost forme podzemnih struktura osnovni su prioriteti razmišljanja o ovom ukopanom dijelu objekta. Racionalnost je stavljena na prvo mjesto. Sve bazenske školjke su razumljivo dilatirane od ukupnog volumena, osiguravajući traženu stabilnost, ali s jasnom pažnjom prema zahtjevima instalacijskog sistema. Unutar tlocrta jasno se nazire postavljen raster 7x7 m. Taj ritam najjasnije se čita u krovnoj konstrukciji koja je riješena dvosmjernim čeličnim ''K'' nosačima. Ovakav sistem ostvaruje stabilnost u oba smjera, neupitnu nosivost ali i isto tako čistoću, potpunu transparentnost, otvorenost i neprisutnost etaže koje nema, ne postoji. Ukupni raster od devet polja u dužem smjeru i sedam polja u kraćem smjeru predstavlja okvir neuhvatljive vodene strukture, koji je jedini znak, nevidljiv ali ipak znak. Na zapadnoj zoni u etaži prizemlja, prema cesti nalazi se plitka vodena površina, nekad mirna, nekad namreškana vjetrom ili kapljicama kiše. Osvjetljena . Na sjeveru, dva polja su nastanjena, zatvorena potpuno identičnim staklenim panoima, stijenama podjeljenim u pet polja. Samo nad ovim sjevernim dijelom postoji krov, ravan, dajući dodatnu stabilnost cjelokupnom sistemu. Horizontalna ''ploča'' na nivou terena je djelomično translucentna. Dvostruka debela polikarbonatna struktura rješava više nego zadovoljavajuće transmisijske toplinske gubitke, svodeći konstrukciju na puni zatvoreni ravni krov. Dvostruka mas rešetka, jedna s gornje, a jedna vidljiva s donje strane sprečava u potpunosti direktno osvjetljenje, propuštajući ipak dovoljno svjetla u bazenske dvorane. Ispod gornje zone od mas rešetke postavljeno je staklo u padu kojim se rješava odvodnja, efikasno i prije svega jednostavno. Unutar rastera konstrukcije pravilno je postavljena i unutaršnja rasvjeta, vidljiva u noćnom terminu i prema gore. Primjenjeni materijali interijera zadovoljavaju tražene uvijete prozukliznosti, laganog održavanja. Dvorana je također prirodno osvjetljena svjetlikom i dvostrukom visinom u krajnjem dijelu objekta.

Dubrava swimming pool

competition 
2019
Address: 
Zagreb
Team:
Igor Franić, Ivan Franić

Client: City of Zagreb

Gross surface area: 5 141 m2

Site area: 5 936 m2