Labin - Kature Apartment Buildings

Labin - Kature Apartment Buildings

Labin, 2008

The location of the planned Kature apartment buildings is in the northern part of the town. The new urban matrix has determined the principal directions and orientation of the future residential neighbourhood. Three basic elements clearly overlap:
- longitudinal elongated masses stretching in a north-south direction, following the layers of terrain, directions of existing structures, and the borderline ending along the traffic line;
- dotted verticals that stop and stress communication zones represent benchmarks and add a new scale, creating a dynamic structure and stressing the void in between as an important residential element;
- the imprint of the garage in the basement stresses the east-west direction and forms a ground-floor element that unifies the built structures.
The garage in the basement is an important constructive element that forms a plane on the ground level, whose interweaving and reaching under the structure shapes a unified complex and recognizable urban matrix.
The spatial interrelationship of these three elements (the strip, dotted verticals, and floor structure) is an attempt to continue the existing traces by recognizing the existing memories and their introduction to the present time by providing them with a clear imprint of contemporary dynamic life. In the set floor-plan dimensions of 13.5 x 5.2 m, four basic variants of a one-bedroom flat have been achieved. Open façades on both sides of the elongated floor-plan form enable a two-sided orientation, not only of the apartment, but of almost every room, which shifts the scale and provides all areas with additional qualities, while orientation becomes a matter of choice: in the morning, in the afternoon, and in the evening.

Lokacija planiranih višestambenih građevina - Kature nalazi se u sjevernom dijelu naselja. Novom urbanom matricom postavljeni su osnovni smjerovi i orijentacije budućega stambenog susjedstva. Tri osnovna elementa jasno su preklopljena:
- longitudinalni izduženi volumeni koji se protežu u smjeru sjever-jug, hvatajući slojnice terena i smjerove zatečene izgradnje te rubnog završetka uz prometnicu;
- točkaste vertikale koje zaustavljaju, naglašavaju zone komunikacija, predstavljaju repere i unose dodatno mjerilo stvarajući dinamičnu strukturu, naglašavajući prazninu između kao bitan i važan element stambenog sadržaja;
- otisak garaže u podrumu naglašava smjer istok-zapad i formira tlocrtni element koji objedinjuje izgrađene strukture.
Podrumska garaža predstavlja važan gradbeni element koji na nivou terena formira plohu, čijim se isprepletanjem i podvlačenjem ispod objekta stvara jedinstvo sklopa i prepoznatljiva urbana matrica.
Prostorni međuodnos tih triju elementa (trake, točkaste vertikale i podne strukture) pokušavaju nastaviti dosadašnje tragove prepoznavanjem postojećih memorija i njihovim unošenjem u današnje vrijeme, dajući im jasan otisak suvremenoga dinamičnog života. U postavljenom tlocrtnom gabaritu 13,5x5,2 m ostvarene su četiri osnovne varijante dvosobnog stana. Otvorena fasada na jednoj i drugoj strani izdužene tlocrtne forme omogućuje dvostranu orijentaciju ne samo stana, nego i skoro svake prostorije, što pomiče mjerilo, prostorima daje dodatnu kvalitetu, a orijentacija postaje stvar izbora: ujutro, popodne i navečer.

Labin - Kature Apartment Buildings

competition 
2008
Address: 
Labin
Team:
Igor Franić
Tajana Derenčinović Jelčić
Andreja Dodig
Petar Reić
Simona Sović Štos
Zorana Zdjelar

Client: City of Labin

Gross surface area: 12 219,9 m2

Site area: 13 514,35 m2